Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.3.2019
 1. Základní informace
1.a) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.SERVISLUSTRU.CZ (dále jen „obchod“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce uskutečněné zákazníkem na stránkách obchodu. 1.b) Dodavatel Dodavatelem nabízeného zboží je: Tsvetomir Evgeniev Zlatkovski – fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu města Praha. WWW.SERVISLUSTRU.CZ IČ: 05789222 Sídlo podnikaní: K Bažantnici 984, Bašť 250 65, Česká republika 1.c) Kupující Kupující je konečný spotřebitel, který potvrdí objednávku prostřednictvím obchodu / který obdrží od dodavatele e-mail potvrzující přijetí objednávky ke zpracování.
 1. Objednávka
Po vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře bude odeslána na Vaši emailovou adresu potvrzující zpráva. Pokud nebudou údaje v této zprávě zcela v pořádku, kontaktujte nás, prosím, co nejdříve na email: servislustru@gmail.com  Potvrzení o přijetí Vaší objednávky je pouze informativní, nejedná se o uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde až po doručení potvrzení o odeslání, respektive po doručení výzvy prodávajícího k vyzvednutí zboží kupujícím.
 1. Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení výzvy k vyzvednutí zboží. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím. Od tohoto okamžiku je kupující vázán všeobecnými obchodními podmínkami v rozsahu, v jakém se na něj vztahují. Převzetím zboží kupující stvrzuje prodávajícímu, že se s všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že se zněním všeobecných obchodních podmínek platných v době uzavření kupní smlouvy souhlasí. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze kupní smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce.
 1. Ceník přepravného
Přepravné realizujeme prostřednictvím České pošty. Cena dopravy závisí na konečnou destinaci, velikosti a váhy objednávky.
 1. Dodání zboží
Zboží je doručováno Českou poštou. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav a množství bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení (nejdéle však do 48 hodin od doručení výrobků). Pokud kupující zjistí poškození (promáčknutí, roztržení apod.) obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání zápisu o poškození nebo neúplnosti zásilky a bez tohoto zápisu nesmí kupující zásilku převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud je ze stavu jejího poškození zřejmé, že dodané zboží nemůže řádně plnit svou funkci.
 1. Změny objednávky kupujícím
Pokud byste vyžadovali jakoukoliv změnu ve Vaší objednávce (změnu adresy, změnu počtu objednaných kusů, změnu zboží atd.) či ji chtěli dokonce kompletně stornovat, kontaktujte nás, prosím, co možná nejdříve. Storno a změny objednávky lze učinit, dokud není zboží předáno přepravní společnosti. Vzniklé rozdíly, doplatky (přeplatky) Vám budou doúčtovány (vráceny) zpět na bankovní účet. Částky budou případně poníženy o bankovní poplatky účtované prodávajícímu jeho bankovním ústavem.
 1. Změny objednávky prodávajícím
Právo na odmítnutí přijetí Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy si vyhrazujeme v případě vyprodání zboží a nemožnosti již tyto výrobky zajistit. O tomto úkonu Vás budeme případně informovat, co možná nejdříve.
 1. Reklamace a vrácení výrobků
Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoužité, originálně zabalené, nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady (originál fakturou) zaslat zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů. Zboží pošlete v tomto případě na adresu, kterou Vám sdělíme obratem na žádost emailem. Dodavatel posoudí vrácenou dodávku, a pokud shledá oprávněnost požadavku, za vrácené zboží poukáže kupujícímu peníze na účet udaný kupujícím, případně mu poukáže peníze jiným dohodnutým způsobem. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě, je zasláno „na dobírku“, nebo vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout, odeslat zpět kupujícímu a účtovat mu dopravné a balné, nebo vzniklé náklady. V případě uplatnění reklamace je nutné zaslat zpět výrobek spolu s dokladem o prodeji a opisem vady. Peníze za vrácené zboží či za zboží oprávněně reklamované budou zákazníkům vráceny bez prodlev na sdělený bankovní účet.
 1. Nepřevzetí zásilky zákazníkem
Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 400,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě.
 1. Ochrana osobních údajů
Dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám – Poskytnuté osobní údaje mohou být předány třetím osobám pouze pro účely expedice zásilek prostřednictvím zasílatelské firmy. Na žádost zákazníka, prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede). Odesláním objednávky v elektronickém obchodě WWW.SERVISLUSTRU.CZ souhlasíte se shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech. V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba prostřednictvím počítačové sítě internet, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním.
 1. Podlimitní objednávka
Podlimitní objednávkou se rozumí taková objednávka, která za celkovou sumu za objednané zboží nepřekročí 149,-Kč Nakupující je posléze kontaktován mailem, zda bude souhlasit s doobjednáním dalšího zboží či služeb tak, aby tuto částku překročil. Nakupující může objednávku v této fázi zcela stornovat. Poštovné se do této sumy nezapočítává!
 1. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Obchod servislustru.cz si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky prodeje budou, v případě potřeby, oznámeny zákazníkům na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich uveřejnění.